page_banner

SYNCMOS MCU UNLOCK

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ MCU ທີ່ພວກເຮົາສາມາດປາບຜົນ ສຳ ເລັດໄດ້:

ໝາຍ ເຫດ SyncMOS F29C51001B: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS F29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS F29C51001T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS F29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS S29C51001T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS S29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS S29C51001B: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS S29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS F29C51002B: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS F29C51002B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS F29C51002T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS F29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS S29C51002T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS S29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS F29C51004B: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS F29C51004B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS F29C51004T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS F29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS S29C51004T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS S29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
ຫມາຍເຫດ SyncMOS S29C31004T: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS S29C31004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C31004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C31400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C61400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
SyncMOS SM59264 ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM59264 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM59264 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964 ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM5964 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964A ຫມາຍເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM5964A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964A [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM7301 ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM7301 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM7301 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM79108C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM79108C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM79108L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM79108L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM79164C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM79164C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM79164L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM79164L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM79164V: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS SM79164V [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164V [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM8951AC: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8951AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951AL ຫມາຍເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງໂປແກມ
SyncMOS SM8951AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951BC ໝາຍ ເຫດ: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງໂປແກມ
SyncMOS SM8951BC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8951BL: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8951BL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8952AC: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8952AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8952AL ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8952AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM8952C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8952C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8952L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8952L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8954C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8954C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8954L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8954L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM8954AC: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8954AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8954AL ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8954AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM8958C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8958C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM8958L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8958L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ໝາຍ ເຫດ SyncMOS SM8958AC: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8958AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8958AL ໝາຍ ເຫດ: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM8958AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89516C: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89516C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89516L: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89516L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89516AC: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89516AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89516AL: ໃນຊັອກ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89516AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89S16R1C: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS SM89S16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89S16R1L: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89S16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89T16R1C: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກມ
SyncMOS SM89T16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
ຫມາຍເຫດ SyncMOS SM89T16R1L: ໃນເຕົ້າຮັບ ZIF ຂອງນັກຂຽນໂປແກຼມ
SyncMOS SM89T16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF

ບັນຊີລາຍຊື່ປົດລັອກປົດລັອກ IC Mcu:

ລະຫັດປົດລັອກລະຫັດ 8051 mcu;

ລະຫັດປົດລັອກ CPLD;

ໂຄນ PCB;

ປົດລັອກ Mcu;

ເຄື່ອງມືປົດລັອກລະຫັດຜ່ານຂອງຄອມພິວເຕີ;

ປົດລັອກຊິບ DSP;

ລະບົບ MCU Microchip;

ລະຫັດ MCU ຊຸດ ATMELELEL;

ການຖອດລະຫັດຊິບ Cypress;

Freescale IC Crack;

ລະບົບປົດລັອກຊິລິໂຄນ IC;

ການສະກັດເອົາລະຫັດຂອງ TI IC;

NXP Mcu crack;

ຊິບຊິບ Samsung;

ການສະກັດເອົາລະຫັດ IC ຂອງ Altera;

ການສະກັດເອົາລະຫັດ MCU ຂອງ Dallas;

Holtek IC Crack;

ລະບົບປົດລັອກ STC MCU IC;

SyncMOS MCU Crack;

ການໂຈມຕີ Winbond IC;

ການສະກັດເອົາລະຫັດຂອງ MC MC;